Sóng Nhựa

Xem:
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 013 (HS013-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 013 (HS013-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 560 x 375 x 300 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 014 (HS014-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 014 (HS014-SH) có kích thước lớn, chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản…
  • Kích thước: 610 x 420 x 250 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở Có 26 Bánh Xe (HS015-SH) – LT

  Sóng nhựa hở có 26 bánh xe HS015-SH chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 1186 x 886 x 668 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 016 (HS016-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 016 (HS016-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển thực phẩm, trái cây...
  • Kích thước: 595 x 400 x 190 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 018 (HS018-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 018 (HS018-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản….
  • Kích thước: 525 x 370 x 215 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 020 (HS020-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 020 (HS020-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản...
  • Kích thước: 585 x 385 x 180 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 027 (HS027-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 027 (HS027-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 522 x 349 x 142.8 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 029 (HS029-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 029 (HS029-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 030 (HS030-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 030 (HS030-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 310 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 031 (HS031-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 031 (HS031-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 382 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 032 (HS032-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 032 (HS032-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 620 x 430 x 382 +/-10 mm
 • Quickview

  Sóng Nhựa Hở 033 (HS033-SH) – LT

  Sóng nhựa hở 033 (HS033-SH) chuyên dùng để đựng và vận chuyển hàng may mặc, thực phẩm, trái cây, thủy hải sản, nông sản( đặc biệt là cà chua)…
  • Kích thước: 517.8 x 351 x 143.5 +/-10 mm

Call Now